Vítejte v našem novém domově!

Z Arkance Systems je teď ARKANCE. Nyní budete automaticky přesměrováni na náš nový web arkance.world

Děkujeme, že jste si vybrali ARKANCE

produkty

twiGIS

twiGIS je moderní webová mapová aplikace od společnosti Arkance Systems CZ, která slouží k rychlému přístupu ke geografickým a popisným datům – data GIS.

Aplikace poskytuje základní i pokročilé funkce v intuitivním a přívětivém prostředí, které ocení zkušení uživatelé i začátečníci.

Uživatelské prostředí twiGISu je aktuálně dostupné v češtině, slovenštině, angličtině, finštině a maďarštině. Viz twiGIS.eu.

Co je twiGIS

Cílem je nabídnout uživateli stejně výkonnou a uživatelsky přívětivou webovou mapu, jako zná z veřejných služeb typu mapy.cz, pro jejíž obsluhu není potřeba zvláštní školení či specifická dovednost, a funguje na jakémkoliv zařízení.

twiGIS používá standardní webové technologie, je možné jej plně využívat ve všech moderních webových prohlížečích i na mobilních zařízeních s dotykovým ovládáním.

Tuto GIS/FM aplikaci je možné provozovat na vlastních prostředcích formou „on-premise“, nebo ji lze poskytovat jako hotovou službu z cloudu, bez nutnosti prvotní investice. twiGIS je dodáván samostatně nebo jako součást kompletního řešení – sady twiGIS Pack.

Videoukázka použití twiGIS na různých typech zařízení (a další ukázky)

Proč mít twiGIS?

Aplikace standardně nahrazuje či doplňuje tradiční mapové portály a (nejen) webové GIS klienty, které jsou vinou typické morální či technické zastaralosti příliš složité, pomalé, náročné na údržbu, či nepoužitelné na moderních zařízeních.

Proč twiGIS:

 • Rychlá a intuitivní aplikace

 • Mobilní zobrazení a ovládání

 • Grafika i popisné údaje v jednom mapovém okně

 • Možná integrace s dalšími firemními systémy (např. SAP, Active Directory)

 • Rychlé a přehledné vytváření reportů např. pro výkaz obsazenosti

 • Nezávislost na provozovaném systému GIS

 • Široké spektrum vstupních dat

Data a zdroje

twiGIS umožňuje kombinovat různé typy mapových dat: rastrová data WMS, WMTS a rychlé (předgenerované) dlaždicové vrstvy s vektorovými daty z GeoJSON a dalších. Všechny vrstvy se kombinují v prohlížeči klienta a mohou pocházet z vnitřních i vnějších zdrojů (ČÚZK, kraje, úřady, partneři).

Součástí řešení je i sada služeb, která umožňuje poskytovat vektorová data z geografické databáze (nezávislého systému GIS – Oracle, MS SQL, atd.) a importovaná výkresová a další souborová data (DWG, DGN, SHP, SQLITE, …) včetně popisných údajů mapových prvků, či efektivně spravovat a aktualizovat předgenerované mapové dlaždice.

Typické použití je například pro:

 • inženýrské sítě

 • plány areálů – plochy, zeleň, zařízení

 • pasporty budov, plány podlaží

 • sítě ostatních správců sítí (DTMM)

 • Data RÚIAN – katastr nemovitostí

 • Ortofotomapa (vlastní/ČÚZK)

Přirozená je implementace twiGISu nad daty spravovanými v technologiích Autodesk Geospatial (AutoCAD Map 3D, Infrastructure Map Server), ale technologie bez problému zobrazí i data jiných GIS, BIM a CAD technologií.

Obecný popis aplikace

Spuštění

Pro spuštění aplikace stačí mít přístup k internetu a použít běžný internetový prohlížeč.

Podporované prohlížeče:

 • Microsoft Edge (Internet Explorer již není podporován).

 • Google Chrome maximálně o 3 nejstarší verze od aktuálně vydané verze.

 • Mozilla Firefox maximálně o 3 nejstarší verze od aktuálně vydané verze.

 • Safari (na iOS a macOS) maximálně o 3 nejstarší verze od aktuálně vydané verze.

Přihlášení

Přihlašovací stránka slouží pro ověření identity uživatele při vstupu do aplikace. Případně umožňuje i anonymní přístup, tedy přístup bez přihlášení (není ověřována identita uživatele).

Podporované typy autorizace:

 • Basic – způsob přihlášení uživatele pomocí jména a hesla

 • Single Sign-On (SSO) – způsob přihlášení přes integrovaného ověření systému Windows Active Directory (AD) s možností řízení práv pomocí AD skupin

 • Mix Basic a AD – kombinace výše uvedených přihlášení

Ukázkové video twiGIS – přihlášení

Výběr pracovního prostoru

Aplikace vždy disponuje jedním nebo několika pracovními prostory, mezi kterými může uživatel přepínat dle nastavených přístupových práv. Pracovní prostory se používají pro lepší přehlednost dat, které využívá konkrétní uživatel. Např. uživatel „správce majetku“ má k dispozici jinak vizualizovaná data než uživatel „revizní technik“.

Pracovní prostor definuje pro uživatele:

 • dostupné mapové hladiny, prvky (zobrazený obsah panelu Detail prvku),

 • dostupné moduly v hlavní nabídce,

 • barevné téma (barvu uživatelského rozhraní),

 • výchozí zobrazení mapy (rotace, zacentrování, přiblížení, mapový rozsah).

Upozornění při vstupu do pracovního prostoru

Při přihlášení do aplikace, či po výběru/změně pracovního prostoru se může zobrazit UPOZORNĚNÍ před samotným vstupem na hlavní stránku aplikace. Tato stránka slouží k předání informací uživateli k danému pracovnímu prostoru.

Hlavní stránka aplikace

Po přihlášení do aplikace se zobrazí hlavní stránka aplikace.

Aplikace je tvořena jednou webovou stránkou, která na základě akcí uživatele mění svůj obsah. Je tzv. responzivní – podle velikosti okna prohlížeče či velikosti obrazovky zařízení se rozložení ovládacích prvků upravuje tak, aby byla aplikace vždy dobře ovladatelná.

Hlavní nabídka

Tato část obsahuje dostupné moduly pro práci s aplikací v rámci aktivního pracovního prostoru.

Modul Domů

Tento modul slouží k zobrazení informací o aktuálně zvoleném pracovním prostoru a o přihlášeném uživateli. Dále obsahuje sadu ovládacích prvků pro odhlášení uživatele, nabídku, zobrazení upozornění, výběr pracovního prostoru.

Modul Hladiny

Tento modul slouží k zobrazení informací o skupinách a hladinách dostupných v rámci vybraného pracovního prostoru, k zobrazení mapových hladin v rámci mapového okna. Dále obsahuje sadu ovládacích prvků pro zapnutí/vypnutí hladin či skupin hladin (dále jen skupiny), nabídku a informace o nastavení hladiny.

Modul Hledání

Tento modul slouží k vyhledávání v popisných datech přes fulltextové vyhledávání ve vlastních datech nebo v datech RÚIAN formou vyhledávání parcel či adres. Zobrazuje informace o souřadnicích nebo informace o prvcích označených v mapě. Dále obsahuje sadu ovládacích prvků pro omezení vyhledávání v datech přes fulltext, nabídku s možností přidání nového prvku nebo výpis vyhledaných dat do tabulkového zobrazení.

Modul Tabulka

Tento modul slouží k zobrazení dostupných prvků pro výpis dat v tabulkovém zobrazení. Takto zobrazená data je možné filtrovat na úrovni jednotlivých vlastností, upravovat pořadí a viditelnost sloupců, přidávat nové prvky, zobrazit vybrané prvky v mapě, exportovat vybrané prvky do souboru typu CSV pro zobrazení v MS Excel a do předdefinovaného reportu.

Modul Kreslení/Měření

Tento modul slouží ke kreslení a měření v oblasti mapového okna. Výsledný zákres je možné uložit mezi oblíbené, sdílet s jiným uživatelem nebo vytisknout v rámci modulu Tisk. Při měření a kreslení je možné uchopovat (snapovat) na prvky v mapě a díky tomu dosahovat velmi přesných výsledků.

Modul Rychlá navigace

Tento modul slouží pro zobrazení předdefinované oblasti v několika skupinách. Pomocí tohoto modulu je možné rychle přiblížit mapu na požadované území. Lokality lze rozdělit do více kategorií.

Modul Oblíbené

Tento modul slouží pro zobrazení seznamu oblíbených prvků nebo uložených kreseb v mapě, které si uživatel v aplikaci uložil.

Modul Tisk

Tento modul slouží k vytištění aktuálního zobrazení mapy v mapovém okně. Do tisku se přenese aktuální pozice, rotace, přiblížení, kresba/měření a zvýrazněné prvky v mapovém okně. Kromě mapy se na základě vybrané definice šablony tisku může objevit logo společnosti, název pracovního prostoru, jméno uživatele, čas tisku, editovatelná pole, vodoznak, vlastní legenda, rozpiska a měřítko tisku. Dále obsahuje sadu ovládacích prvků pro přímý tisk přes prohlížeč nebo do PDF.

Editace a média

Pro vybrané prvky je možné zpřístupnit editaci popisných ve vybraných případech i grafických dat. Z webového klienta lze tedy editovat popisné hodnoty, které se ukládají do databáze. Editace může být zpřístupněna pouze vybraným uživatelům. Editaci dat lze provádět i z mobilního zařízení, což umožňuje editaci dat přímo v terénu (např. editace požárních zařízení, aktualizace revizí, vložení revizní správy a fotografie zařízení). Při grafických editacích je možné uchopovat (snapovat) na prvky v mapě a díky tomu dosahovat velmi přesných výsledků.

Stejně tak lze přímo z terénu vkládat fotografie či videa přes mobilní zařízení. Vkládání médií je jednou ze stěžejních funkcí aplikace twiGIS. Ke každému prvku je možné přikládat neomezený počat příloh. Podporovány jsou základní formáty dokumentů. Na vložené dokumenty funguje i fulltextové vyhledávání v aplikaci. Dokument ke konkrétní místnosti lze tedy dohledat přes rychlé zadání do fulltextového pole.

Stránka Report

Tato stránka zobrazuje data v předefinované šabloně reportu na základě vybraného prvku. Pro jeden prvek může existovat více šablon reportu, mezi kterými je možné měnit výsledný výstup. Z vygenerovaného náhledu na stránce je možné následně report vytisknout nebo uložit do souboru typu PDF.

Reportní nástroje se nastavují dle potřeb zákazníka. Umožňují vytvořit kompletní přehled z popisných tak i grafických údajů pro budovy, místnosti, zařízení, atd.

Pro definování reportů má zákazník k dispozici administrační nástroje, kterými lze vytvářet nové, případně aktualizovat staré reporty. Zákazník tedy není závislí na dodavateli.

Mapové okno

Nástroje pro mapu slouží k dalšímu ovládání mapového okna a zobrazení dat v něm.

Výběr podlaží

Tato část slouží ke změně podlaží, potažmo ke změně zobrazení dat v mapovém okně. Data, která se evidují ve více úrovních je takto možné zobrazit. Může se například jednat o místnosti, které mají k sobě příslušné podlaží. Výběr podlaží s daným rozsahem se zobrazí v mapě v závislosti na zobrazené oblasti.

Režim výběru prvku

Tato část slouží ke změně režimu vyhledání informací o prvcích v mapě.

Zobrazení polohy

Tato část slouží k zobrazení polohy zařízení v mapě. Při pohybu zařízení se mapa neposouvá a mění se pouze poloha zařízení.

Při dalším kliknutí na tlačítko polohy se mapa přepne do režimu kompasu. Mapa se otáčí (rotuje) s orientací k severu. Tuto funkčnost je možné využít jen na mobilních zařízeních.

Rotace

Tato část slouží k rotaci (otáčení) mapy, tím je možné měnit orientaci mapy vůči severu. Tlačítko znázorňuje orientaci mapy vůči severu, střelka mění svůj směr podle pootočení mapy.

Mobilní zobrazení

Aplikaci twiGIS je tzv. responzivní – podle velikosti okna prohlížeče či velikosti obrazovky zařízení se rozložení ovládacích prvků upravuje tak, aby byla aplikace vždy dobře ovladatelná.

Oproti použití aplikace na počítači se mobilní zobrazení liší jen v několika maličkostech, a to v zobrazení některých ovládacích prvků, způsobu ovládaní mapového okna a možnosti pořizovaní mobilních fotografií.

Administrace

K dispozici je plnohodnotná administrační aplikace umožňující konfigurovat všechny parametry a funkce twiGIS. Aplikace umožňuje definovat několik pracovních prostorů s vazbou na uživatelské účty. Každý prostor má vymezena konkrétní data a funkce a lze tak rozlišovat různé uživatelské potřeby a přístupy.

Vybrané reference

Aplikace twiGIS je v současné době aktivně používána více než 5000 uživateli ve společnostech, jako jsou například Řízení letového provozu (ŘLP), Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), Veletrhy Brno nebo Český aeroholding (ČAH).

Již přes 5000 uživatelů twiGISu!

Ocenění aplikace twiGIS

Aplikace twiGIS získala ocenění organizace IFMA jako “Projekt roku 2016“. Konkrétně její nasazení v projektu “HUGIS – efektivní zdroj informací pro správu majetku v Řízení letového provozu, s.p.” – více zde.

Cloud nebo on-premise

twiGIS a twiGIS Pack je možné licencovat formou pronájmu v cloudu nebo formou “on-premise”, na hardwarových prostředcích zákazníka. Jaké jsou odlišnosti těchto licenčních modelů a rozsah poskytovaných služeb?

Historie – nové verze

Přehled o aktuálně doplněných funkcích v twiGISu přináší blog GISfórum.cz. Příklad nového servisního modulu:

Demo twiGIS

Vyzkoušejte si demo verzi twiGISu na adrese www.twigis.eu/cze/demo (přístupové údaje na vyžádání).

Další informace, cena

 • Pro další informace o aplikaci twiGIS prosím kontaktujte Arkance Systems

 • Ceny: twiGIS nevyžaduje žádné dodatečné či externí licence, cena řešení se odvíjí od rozsahu funkcí, objemu dat a způsobu nasazení (on-premise/cloud) – cena je zlomkem ceny stávajících GIS systémů

 • Tisková informace k uvedení twiGIS na trh

 • Portál twiGIS.eu

 • twiGIS – produktový leták (PDF, 1.1MB)

Koupit v e-shopu