Vítejte v našem novém domově!

Z Arkance Systems je teď ARKANCE. Nyní budete automaticky přesměrováni na náš nový web arkance.world

Děkujeme, že jste si vybrali ARKANCE

Dotace ze státního rozpočtu a z EU fondů na IT a CAD řešení a služby

Dotační programy financované z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky umožnují podnikům čerpat dotace na nákup informačních technologií, CAD/CAM systémů, systémů pro správu dokumentů, CRM a podnikových informačních systémů, archivačních systémů a dalších grafických i kancelářských aplikací, či doprovodných služeb, především školení pracovníků.

Využijte dotace na investice, digitalizaci a školení

Dotační programy financované z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky umožnují podnikům čerpat dotace na nákup informačních technologií, CAD/CAM systémů, systémů pro správu dokumentů, CRM a podnikových informačních systémů, archivačních systémů a dalších grafických i kancelářských aplikací, či doprovodných služeb, především školení pracovníků. Dotace lze tedy čerpat na investice (software, implementace) nebo na školení (vzdělávání).

Část těchto prostředků je možná připravena i pro vás – získejte zpět část vašich daní. Můžeme vám pomoci s vypracováním a podáním potřebné žádosti.

2024: Projekt NPO - DIGI pro firmu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje projekt NPO – DIGI pro firmu od dubna 2024 do 30. září 2025. Chce podpořit další profesní vzdělávání zaměstnanců pro udržení konkurenceschopnosti a posílení efektivity firem. Financování je poskytováno z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Projekt cílí na získání digitálních dovedností pro IT a Průmysl 4.0, které jsou nejlepší investicí do budoucnosti. Je určen pro zaměstnance, fyzické osoby (podnikatele) i studenty. Můžete získat příspěvek až 42 888,80 Kč (na 80 hodin výuky).

Neváhejte a kontaktuje nás. Jsme autorizovaným školicím střediskem Autodesku – Autodesk Authorized Training Center, ATC. Vybereme pro vás nejvhodnější CAD/CAM, PDM/PLM nebo BIM/CDE školení – ať už ze stálé nabídky školení ARKANCE nebo pro vás rádi připravíme školení na míru.

2022: Podpora digitalizace podniků z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele v elektronických komunikacích je připraveno z evropského Nástroje pro oživení a odolnost 600 milionů korun (I. výzva Virtuální podnik) nebo 1,5 miliardy korun (I. výzva Digitální podnik). Neváhejte a podejte žádost o dotaci. Předpokládáme rychlé čerpání.

Chcete být lepší než konkurence? Čerpejte dotace a digitalizujte s Arkance Systems! Nyní je digitální transformace vaší společnosti na dosah. Využijte jedinečnou příležitost – od 16. června 2022 jsou otevřeny 2 nové dotační výzvy, a to Virtuální podnik a Digitální podnik.

Získané finanční prostředky lze uplatnit například na:

 • Pořízení řešení (poskytovaných jako služby) pro vytváření digitálních modelů ve strojírenství, stavebnictví a dalších oborech:

  • PDM systémů (Product Data Management, Řízení výrobkových dat) a jejich nadstavby – PLM systémů (Product Lifecycle Management, Řízení životního cyklu výrobku), které digitalizují výrobní procesy a lze je integrovat na ERP (Enterprise Resource Planning, Plánování podnikových zdrojů, známé též jako Podnikový informační systém) – viz také digitalizace podniku

  • BIM systémů (Building Information Modeling, Informační modelování budov)

  • CDE systémů (Common Data Environment, Společné datové prostředí)

  • Dalších přidružených služeb k těmto systémům

 • Vytvoření digitálního dvojčete ve strojírenství nebo stavebnictví či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

 • Monitoring strojů, digitální sběr dat a optimalizace strojového parku s integrací na ERP

 • Digitalizace správy majetku a budov, digitální servisování strojů a zařízení, servis technických zařízení budov

 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů – jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd.

Virtuální podnik versus Digitální podnik

Virtuální podnik (VP)

I pro Prahu

Alokace: 600 000 000 Kč

Dotace dle velikosti podniku:

Malý podnik 40 %

Střední podnik 30 %

Velký podnik 20 %

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše de minimis.

Digitální podnik (DP)

Mimo region Praha

Alokace: 1 500 000 000 Kč

Dotace dle regionální mapy až 60 %

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč (min. 2 mil. Kč projekt) a maximálně do výše 15 mil. Kč.

Podporované aktivity např:PDM, PLM, BIM a CDE systémy poskytované jako službaPodpora digitální transformace firmy, integrace na ERPMonitoring strojů, digitalní sběr dat a optimalizace strojového parkuDigitalizace správy majetku a budov, digitální servisování strojů a zařízeníJednorázová školení (certifikační proces)

Využijte nových dotačních programů na nákup a podporu implementace CAD/BIM/GIS/PDM řešení

Zvažujete investici do CAD/CAM/CAE, BIM, GIS či PDM software a plánujete využít dotačních programů z Evropské unie? Evropská komise schválila několik nových operačních programů.

Jde například o Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) nebo o POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II). Abychom vám ušetřili čas, zpracovali jsme k jednotlivým programům přehledná shrnutí – na které z nich můžete čerpat dotace pro pořízení CAD/CAM, BIM, GIS či PDM řešení od firmy Arkance Systems. Naši specialisté jsou připraveni vám pomoci s přípravou projektu.

Operační program “Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost” (OPPIK) navazující na OP Podnikání a inovace (OPPI) bude v dotačním období 2020 – 2021 primárně podporovat projekty malých a středních podniků se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace, ekologická řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání ale i ICT sektor. Pro podávání žádostí o poskytnutí dotace bude využíván jednotný elektronický systém.

ICT a sdílené služby – Digitální podnik

Operační program inovace a konkurenceschopnost – OPPIK

Cílem programu je podpora pořízení nevýrobních ICT technologií za účelem optimalizace konkrétních procesů ve vašem podniku (vč. PDM/PLM). Podporována je automatizace, digitalizace dat, efektivnější propojení a řízení vnitropodnikových procesů. Dále může být podpořena změna výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření výrobního sortimentu, také vnitřní síťové zabezpečení.

Dotace se vztahuje na:

 • podpora digitální transformace firmy

 • logistické a skladové technologie

 • vnitropodniková konektivita

 • kybernetická bezpečnost

 • ERP, operační systémy a další základní kancelářské software a hardware

Výše dotace:

 • 0,5 – 30 mil. Kč

Komu je určena:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů

 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů

 • projekt musí být realizovaný v provozovně mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Využijte dotací a příspěvků EU i státu pro spolufinancování vašich investic do konkurenceschopnosti

Technologie 4.0

Operační program inovace a konkurenceschopnost – OPPIK

Primárním cílem programu Technologie 4.0 je podpora mikro, malých a středních podniků. Tato výzva je určena podnikatelským subjektům s minimálně 3letou existencí na trhu. S pomocí dotace mohou podnikatelé zakoupit potřebné technologické vybavení, především nevýrobní, ale i výrobní stroje.

Dotace se vztahuje na:

 • nákup nevýrobních, ale i výrobních strojů, zařízení, technologií, hardware a vybavení

 • výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na software, programy (vč. CAD/CAM/BIM), data (vč. knihoven), databáze v rámci projektu

 • projekt musí být zaměřen na komplexní zvýšení automatizace a digitalizace ve firmě (tedy NE pouze nákup výrobních strojů, ale jejich propojení s informačními systémy, robotizace apod.)

Výše dotace:

 • 1–40 mil. Kč

Komu je určena:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů

 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů

 • projekt musí být realizovaný v provozovně mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

 • minimálně tříletá historie podniku

PRIORITNÍ OSA 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Aplikace:

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Potenciál:

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení, software a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra,

Inovace

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)

 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)

 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)

 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Co je to POVEZ II

Projekt POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II) umožní vybraným podnikům a OSVČ získat finanční příspěvky na vzdělávání nebo rekvalifikaci zaměstnanců. Příjemným bonusem je náhrada mzdových nákladů školených zaměstnanců (pochopitelně neplatí pro OSVČ).

Kdo může o dotaci žádat?

Právnická (firma) nebo fyzická osoba (OSVČ). Rozhoduje vlastnictví IČ a právní subjektivita. Z pohledu typu činnosti mohou žádat všichni mimo vyjmenovaných subjektů. Do vzdělávání lze nově zařadit i potenciální zaměstnance.

Kolik můžete získat?

Zaměstnavatelé a OSVČ (i bez zaměstnanců) mohou získat finanční prostředky ve výši: až 100 % na úhradu nákladů na mzdy zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávací aktivitě,85 % na úhradu nákladů na vzdělávání.Vzdělávání musí být realizováno prezenční formou se zaměřením na: další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání zaměstnanců.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt POVEZ a nahrazuje projekt “Vzdělávejte se pro růst!”, které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.

Hlavní změny oproti projektu POVEZ v OP LZZ

 • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)

 • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele

 • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců

 • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+

 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti

 • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Granty EU

Máte zájem zlepšit znalosti a dovednosti ve vašem oboru? Máte-li zájem o EU granty oblasti softwaru a služeb pro software Autodesk, ale nemáte dostatek volných finančních prostředků?

Firma Arkance Systems je zde, aby pomohla. Zjistíme, zda je vaše firma způsobilá pro financování z EU grantů. Nabídku evropských grantů, které jsou k dispozici pro vaše odvětví, vám zjistí naši specialisté.

Způsob ověření je jednoduchý a Arkance Systems vám může pomoci:

 • Kvalifikovat vaši způsobilost pro financování z grantů .

 • Zpracovat žádost s popisem CAD/CAM/PDM řešení. Naši specialisté mají dlouholeté zkušenosti a pomohou zvýšit vaše šance na získání finančních prostředků.

Služba je zdarma pro všechny naše zákazníky a po obdržení plně schváleného dotačního projektu vám pomůžeme s implementací CAD systémů (školení, metodiky, implementace PDM/PLM, procesní analýza, vývoj aplikace na zakázku). Pro více informací nebo zjištění, které z EU grantů máte nárok, nám zavolejte nebo vyplňte prosím formulář a my vám vše rádi vysvětlíme.

Požádejte s pomocí Arkance Systems o vaši dotaci správně a včas!

Volejte +420 910 970 111 nebo vyplňte kontaktní formulář:

Začátek formuláře

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.