Witamy w naszym nowym domu!

Arkance Systems to teraz ARKANCE. Zostaniesz teraz automatycznie przekierowany na naszą nową stronę internetową arkance.world

Dziękujemy za wybranie ARKANCE

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Arkance Systems Poland sp. z o.o z siedzibą w Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756567, NIP: 5311703367, REGON: 381770553 (email: [email protected], tel.: +48 42 288 16 00), dalej „Administrator”.

2. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu / na podstawie:

 • w celach umożliwienia Państwu korzystania z usług oferowanych przez Administratora, w szczególności zawierania i wykonywania umów – podstawą powyższego przetwarzania jest niezbędność danych osobowych do wykonania umowy, której jesteś stroną i/lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b. RODO);

 • w celach prowadzenia działań (za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub innych wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną w sprawie ofert towarów, usług lub informacji, które mogą Państwa zainteresować – podstawą powyższego przetwarzania jest uzyskanie przez nas Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym konkretnym celu (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

 • w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, a także innych bezwzględnie obowiązujących Administratora przepisów prawa – podstawą powyższego przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako Administratorze na mocy ustaw szczególnych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

 • w celach odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub przekazane innym kanałem komunikacji, ochrona przed roszczeniami wysuwanymi przez podmioty trzecie, nagrania monitoringu wizyjnego, przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony przed roszczeniami – podstawą powyższego przetwarzania jest jego niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • jednostkom Grupy MONNOYEUR, a w szczególności spółkom Grupy MONNOYEUR wykonującym na rzecz Administratora usługi pomocnicze,

 • podmiotom współpracującym z Administratorem, których wsparcia wymagać będzie świadczenie na Państwa rzecz usług (w szczególności podmioty dostarczające usługi logistyczne, podwykonawcy Administratora, podmioty wykonujące na rzecz Administratora szkolenia);

 • organom administracji publicznej uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa do przetwarzania Państwa danych osobowych – np. Urzędy Skarbowe;

 • dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i wsparcia dla Administratora (w szczególności dostawcom i podmiotom infrastruktury biznesowej, doradcom prawnym lub księgowym).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Stosowane zabezpieczenia polegają w szczególności na stosowaniu standardowych klauzuli Komisji.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, a następnie przez okres 6 lat będący terminem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania danych czynności lub do czasu cofnięcia zgody albo wyrażenia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania.

6. Ma Pan/Pani prawo:

 • do cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

 • żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;

 • wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Nie jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych osobowych, ale niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania umowy o przez Administratora lub prowadzeniem innych działań przez Administratora.

8. W przypadku realizacji Państwa praw lub jakichkolwiek zapytań, skarg lub wniosków w przedmiocie przetwarzania Państwa danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

 • kontakt elektroniczny (e-mail): [email protected],

 • kontakt pisemny/listowny: DPO Groupe Monnoyeur, 117, Rue Charles Michels, BP 169 – 93208 Saint Denis Cedex 01, Francja.