Witamy w naszym nowym domu!

Arkance Systems to teraz ARKANCE. Zostaniesz teraz automatycznie przekierowany na naszą nową stronę internetową arkance.world

Dziękujemy za wybranie ARKANCE

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

§ 1 – informacje podstawowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje organizatora, kadrę, zamawiających oraz uczestników otwartych szkoleń i kursów Arkance Systems, zwanych dalej Szkoleniami.

2. Organizatorem kursów i szkoleń Arkance Systems jest firma:

 • ARKANCE SYSTEMS POLAND Sp. z o. o.

 • Aleje Jerozolimskie 142a 02-305 Warszawa

 • Tel.: (+48) 42 28 81 600

 • Fax: (+48) 42 28 81 649

 • E-mail: [email protected]

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756567, NIP: 5311703367, REGON: 381770553 „Organizatorem”.

3. Zamawiający usługę szkoleniową oraz każdy z Uczestników potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych Arkance Systems i akceptuje jego postanowienia.

§ 2 – zgłoszenie

1. Zgłoszenie Uczestnika na Szkolenie odbywają się przy pomocy jednej z poniżej wybranych form:

2. Przesłanie zapytania/zgłoszenia na adres e-mailowy: [email protected]

3. Zgłoszenie przez telefon pod numerem: (+48) 42 28 81 614

4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: https://www.arkance-systems.pl/

5. Dokonaniu wpłaty całości ceny za szkolenie.

6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty całości ceny za Szkolenie na konto wskazane na formularzu zgłoszeniowym, który po wstępnych ustaleniach uczestnik jest zobowiązany odesłać.

7. Miejsce oraz termin Szkolenia Organizator ogłasza na swojej stronie internetowej https://www.arkance-systems.pl/

8. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę Organizator przesyła na podany przez Uczestnika adres mailowy.

9. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia następuje z chwilą wpływu na konto Organizatora zapłaty ceny za Szkolenie i potwierdzenia przez Organizatora terminu realizacji Szkolenia.

§ 3 – nabory

1. Organizator prowadzi odrębne nabory na poszczególne Szkolenia znajdujące się w ofercie Arkance Systems.

2. Każda grupa Szkoleniowa nie może liczyć mniej Uczestników niż 3 osoby. W przypadku szkolenia dla studentów grupa liczy co najmniej 10 osób.

3. Dopuszczenie do udziału w Szkoleniu następuje na podstawie imiennej listy Uczestników prowadzonej przez Organizatora.

4. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

 • zgłoszenie Uczestnika zgodnie z §2§,

 • uiszczenie całości opłaty za Szkolenie, najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu zgłoszenia,

 • stosowanie się Uczestnika do poleceń osób prowadzących Szkolenie,

 • zobowiązanie się do przestrzeganie Regulaminu Szkoleń Arkance Systems.

§ 4 – program

1. Program szkoleń zgodny z zakresem umieszczonym na stronie internetowej https://www.arkance-systems.pl/ dostosowany jest do specyfiki Uczestników oraz grupy.

2. Podczas szkoleń każdy z Uczestników ma do dyspozycji indywidualne stanowisko komputerowe oraz otrzymuje materiały szkoleniowe. Wszystkie materiały edukacyjne użyte w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim – ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.

3. Po ukończeniu szkolenia przeprowadzana zostaje ewaluacja oraz każdy z Uczestników otrzymuje Certyfikat – warunkiem ukończenia szkolenia jest 100% frekwencja.

4. W cenie szkolenia zawarty jest serwis kawowy.

Uczestnik sam pokrywa koszty noclegu i dojazdu na szkolenie.

5. Organizator oraz prowadzący Szkolenie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez Uczestników lub zniszczone przez samego Uczestnika lub innych Uczestników z winy innych Uczestników.

6. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu, stosować się do poleceń prowadzących Szkolenia, punktualnie stawiać się w miejscu prowadzenia Szkolenia, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i informować prowadzących Szkolenia o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, dbać o czystość i porządek oraz o udostępnione wyposażenie, sprzęt i materiały dydaktyczne. W trakcie szkolenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

7. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

§ 5 – wpłaty

1. Wpłaty za szkolenie należy dokonać przed rozpoczęciem Szkolenia przelewem na wskazany przez Arkance Systems nr konta najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu zgłoszenia. Dokonanie wpłaty pozwala na przypisanie Uczestnika do terminu szkolenia.

2. Organizator nie zwraca kosztów wynikających z nieobecności Uczestnika na zajęciach.

§ 6 – odwołanie

1. Firma Arkance Systems Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w przypadku:

 • gdy nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników;

 • z innych przyczyn organizacyjnych.

2. W sytuacji odwołania szkolenia, Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w innym terminie.

3. W sytuacji odwołania szkolenia przez Organizatora uczestnik może otrzymać zwrot pieniędzy albo zostać przepisany na szkolenie w innym terminie.

4. Zmiany nie mogą dotyczyć:

 • programu zajęć,

 • liczby godzin,

 • ceny szkolenia.


§ 7 – Klauzula danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Arkance Systems Poland sp. z o.o z siedzibą w Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756567, NIP: 5311703367, REGON: 381770553 (email: [email protected], tel.: +48 42 288 16 00), dalej „Administrator”.

2. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu / na podstawie:

 • w celach umożliwienia Państwu korzystania z usług oferowanych przez Administratora, w szczególności zawierania i wykonywania umów – podstawą powyższego przetwarzania jest niezbędność danych osobowych do wykonania umowy, której jesteś stroną i/lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b. RODO);

 • w celach prowadzenia działań (za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub innych wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną w sprawie ofert towarów, usług lub informacji, które mogą Państwa zainteresować – podstawą powyższego przetwarzania jest uzyskanie przez nas Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym konkretnym celu (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

 • w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, a także innych bezwzględnie obowiązujących Administratora przepisów prawa – podstawą powyższego przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako Administratorze na mocy ustaw szczególnych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

 • w celach odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub przekazane innym kanałem komunikacji, ochrona przed roszczeniami wysuwanymi przez podmioty trzecie, nagrania monitoringu wizyjnego, przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony przed roszczeniami – podstawą powyższego przetwarzania jest jego niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • jednostkom Grupy MONNOYEUR, a w szczególności spółkom Grupy MONNOYEUR wykonującym na rzecz Administratora usługi pomocnicze,

 • podmiotom współpracującym z Administratorem, których wsparcia wymagać będzie świadczenie na Państwa rzecz usług (w szczególności podmioty dostarczające usługi logistyczne, podwykonawcy Administratora, podmioty wykonujące na rzecz Administratora szkolenia);

 • organom administracji publicznej uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa do przetwarzania Państwa danych osobowych – np. Urzędy Skarbowe;

 • dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i wsparcia dla Administratora (w szczególności dostawcom i podmiotom infrastruktury biznesowej, doradcom prawnym lub księgowym).


4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Stosowane zabezpieczenia polegają w szczególności na stosowaniu standardowych klauzuli Komisji.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, a następnie przez okres 6 lat będący terminem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania danych czynności lub do czasu cofnięcia zgody albo wyrażenia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania.

6. Ma Pan/Pani prawo:

 • do cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

 • żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;

 • wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Nie jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych osobowych, ale niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania umowy o przez Administratora lub prowadzeniem innych działań przez Administratora.

8. W przypadku realizacji Państwa praw lub jakichkolwiek zapytań, skarg lub wniosków w przedmiocie przetwarzania Państwa danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

 • kontakt elektroniczny (e-mail): [email protected],

 • kontakt pisemny/listowny: DPO Groupe Monnoyeur, 117, Rue Charles Michels, BP 169 – 93208 Saint Denis Cedex 01, Francja.


§ 8 – Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej mogą być zgłaszane na adres e-mail: [email protected] lub drogą pocztową na adres Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 142a 02-305 Warszawa, a także osobiście w siedzibie Organizatora szkoleń w terminie do 10 dni od dnia zakończenia Szkolenia

2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 • oznaczenie Uczestnika lub Zgłaszającego – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email, telefon kontaktowy,

 • przedmiot reklamacji,

 • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

3. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

4. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, w przypadku gdy wpłynie ona po terminie lub zawiera istotne braki utrudniające jej rozpatrzenie.

5. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Organizator szkolenia firma ARKANCE SYSTEMS Poland Sp. z o.o. w zależności do okoliczności, które zawiera reklamacja zaoferuje:

 • powtórzenie szkolenia lub jego części- w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem szkolenia,

 • zastosowanie uzupełniającej indywidualnej pomocy merytorycznej online- w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem szkolenia.